Zasady płatności obowiązujące w szkole Music Store

Zajęcia w naszej szkole są płatne i opłacamy  je do 15-tego każdego miesiąca. W przypadku braku opłaty za dany miesiąc, Szkoła ma prawo odmówić prowadzenia zajęć.

Wpłat za zajęcia dokonujemy w biurze szkoły ( czynne codziennie16-19) lub przelewem na konto szkoły.

Opłata za zajęcia  jest STAŁA. Ulega zmianie tylko w określonych sytuacjach:

– w przypadku odwołania lekcji przez nauczyciela i braku możliwości odpracowania tychże zajęć  w innym terminie, opłata jest pomniejszana o nieodbytą lekcję.

– w przypadku wcześniejszej* informacji o nieobecności ucznia i braku możliwości odpracowania lekcji w innym terminie, opłata jest pomniejszona o nieodbytą lekcję.

* uczeń może odwołać lekcję indywidualną lub ustalić  inny zastępczy termin najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego termin zajęć. W przypadku  braku zgłoszenia nieobecności ucznia w podanym terminie, opłata za lekcję jest pobierana, a zajęcia nie będą odpracowane. Informacja dotycząca odwołania zajęć musi być przekazana telefonicznie /sms  lub osobiście w biurze szkoły.

Zajęcia grupowe liczone są w formie opłaty miesięcznej wg podanych kwot bez możliwości indywidualnego odrabiania.

Przy opłatach za 3 miesiące przysługuje rabat w  wysokości 10% ( kwoty podane wyżej).

Rabaty przysługują uczniom którzy korzystają z więcej niż jeden przedmiotów  np. gitara i śpiew- od całości odliczamy 10%.

Rabat  przysługuje także rodzeństwu.

Rabatów nie łączymy- jeżeli jest policzony przy opłacie kwartalnej to nie uwzględniamy dodatkowego upustu dla rodzeństwa lub z tytułu wielu zajęć.

Rezygnacja z zajęć w szkole MUSIC STORE może nastąpić w każdym  momencie nauki, jednakże obowiązuje okres wypowiedzenia do końca danego miesiąca ( np. jeżeli od lutego dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach, to do końca stycznia taka informacja powinna być przekazana osobiście telefonicznie lub osobiście w biurze szkoły).

W miesiącach VII i VIII  szkoła jest nieczynna .      

 

UWAGA !

Szkoła MUSIC STORE zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian cen w trakcie trwania roku szkolnego po uprzednim wcześniejszym powiadomieniu uczniów i rodziców.